EvanjelickýŽalmy19,7

Žalmy 19:7

Na kraji nebies má svoj východ a obieha až na druhý kraj, pred jeho páľavou nič sa ne­uk­ryje.


Verš v kontexte

6 ono vy­chádza ako ženích zo svojej iz­by, teší sa ako hr­dina, že po­beží dráhou.
7 Na kraji nebies má svoj východ a obieha až na druhý kraj, pred jeho páľavou nič sa ne­uk­ryje.
8 Zákon Hos­podinov je do­konalý, občer­stvuje dušu, svedec­tvo Hos­podinovo je hod­nover­né, múd­rym robí pros­tého.

späť na Žalmy, 19

Príbuzné preklady Roháček

7 Od jed­ného konca nebies je jeho východ a na ich d­ruhom konci jeho západ, a nieto ničoho, čo by sa moh­lo ukryť pred jeho horúčosťou.

Evanjelický

7 Na kraji nebies má svoj východ a obieha až na druhý kraj, pred jeho páľavou nič sa ne­uk­ryje.

Ekumenický

7 Na jed­nom kraji nebies vy­chádza, na druhom za­padá; nič sa ne­skryje pred jeho páľavou.

Bible21

7 Vy­chází na jednom kon­ci nebe, k druhé­mu kon­ci míří obloukem, před jeho žárem se nikdo ne­s­kryje.