EvanjelickýŽalmy19,15

Žalmy 19:15

Nech sú Ti po vôli reči mojich úst a roz­jímania môj­ho srd­ca pred Tebou, ó Hos­podine, moja skala a môj Vy­kupiteľ!


Verš v kontexte

13 Kto si uvedomí po­blúdenia? Z ne­vedomých vín ma ospraved­lň!
14 Aj od spup­ných ochráň svoj­ho sluhu, aby ne­vlád­li nado mnou; tak budem bez­úhon­ný a čis­tý od mnohých pre­vinení.
15 Nech sú Ti po vôli reči mojich úst a roz­jímania môj­ho srd­ca pred Tebou, ó Hos­podine, moja skala a môj Vy­kupiteľ!

späť na Žalmy, 19

Príbuzné preklady Roháček

15 Nech sú príjem­né slová mojich úst a to, čo mys­lí moje srd­ce, pred tebou, Hos­podine, moja skalo a môj vy­kupiteľu!

Evanjelický

15 Nech sú Ti po vôli reči mojich úst a roz­jímania môj­ho srd­ca pred Tebou, ó Hos­podine, moja skala a môj Vy­kupiteľ!

Ekumenický

15 Nech ti je príjem­ná reč mojich úst a úvahy môj­ho srd­ca pred tebou, Hos­podin, moja Skala a môj Vy­kupiteľ!

Bible21

15 Slova v mých ús­tech, v mém srd­ci myšleníkéž se ti, Hos­po­di­ne, za­líbí – skálo má, můj Vy­ku­pi­te­li!