EvanjelickýŽalmy19,10

Žalmy 19:10

Hos­podinova bázeň je čis­tá, zo­stáva naveky; Hos­podinove práva sú prav­dou, na­pos­pol sú spravod­livé;


Verš v kontexte

9 Hos­podinove nariadenia sú prav­dou, po­tešujú srd­ce, Hos­podinov príkaz je jas­ný, os­vecuje oči.
10 Hos­podinova bázeň je čis­tá, zo­stáva naveky; Hos­podinove práva sú prav­dou, na­pos­pol sú spravod­livé;
11 vzác­nejšie sú ako zlato, ako mnoho rýdzeho zlata; sú sladšie ako med, ako med z plás­tov.

späť na Žalmy, 19

Príbuzné preklady Roháček

10 Bázeň Hos­podinova je čis­tá a stojí na veky; súdy Hos­podinove sú prav­da, a všet­ky, koľko ich je, sú spraved­livé.

Evanjelický

10 Hos­podinova bázeň je čis­tá, zo­stáva naveky; Hos­podinove práva sú prav­dou, na­pos­pol sú spravod­livé;

Ekumenický

10 Bázeň pred Hos­podinom je čis­tá, zo­stáva naveky; Hos­podinove výroky sú prav­divé, všet­ky sú spravod­livé.

Bible21

10 Úcta k Hos­po­di­nu je čistá, obstojí navěky. Hospodinova nařízení jsou pravá, plná sprave­dlnosti,