EvanjelickýŽalmy18,22

Žalmy 18:22

lebo ja do­držal som ces­ty Hos­podina, od svoj­ho Boha bez­božne som ne­od­padol.


Verš v kontexte

21 Od­menil sa mi Hos­podin podľa mojej spravod­livos­ti, od­platil mi podľa čis­toty mojich rúk:
22 lebo ja do­držal som ces­ty Hos­podina, od svoj­ho Boha bez­božne som ne­od­padol.
23 Bo všet­ky Jeho práva sú mi pred očami, od Jeho príkazov som sa ne­od­chýlil.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

22 Lebo som os­tríhal ces­ty Hos­podinove a nedopus­til som sa tej bez­božnos­ti, aby som bol od­išiel od svoj­ho Boha.

Evanjelický

22 lebo ja do­držal som ces­ty Hos­podina, od svoj­ho Boha bez­božne som ne­od­padol.

Ekumenický

22 lebo som sa pri­dŕžal Hos­podinových ciest, svoj­voľne som sa ne­od­vracal od svoj­ho Boha.

Bible21

22 Hos­po­di­nových cest jsem se pevně držel, svého Boha jsem ne­zra­dil!