EvanjelickýŽalmy146,6

Žalmy 146:6

ktorý učinil nebesá i zem, more i všet­ko, čo je v ňom; ktorý za­chováva ver­nosť naveky;


Verš v kontexte

5 Blaho­slavený, komu je Boh Jákobov na po­moci, ktorého nádej je v Hos­podinovi, jeho Bohu,
6 ktorý učinil nebesá i zem, more i všet­ko, čo je v ňom; ktorý za­chováva ver­nosť naveky;
7 On do­pomáha utláčaným k právu a hlad­ným dáva chlieb. Hos­podin vy­slobodzuje uväz­nených,

späť na Žalmy, 146

Príbuzné preklady Roháček

6 ktorý učinil nebesia i zem, more i všet­ko, čo je v nich, ktorý os­tríha prav­du na veky,

Evanjelický

6 ktorý učinil nebesá i zem, more i všet­ko, čo je v ňom; ktorý za­chováva ver­nosť naveky;

Ekumenický

6 On utvoril nebo, zem, more a všet­ko, čo je v nich. On za­chováva ver­nosť naveky.

Bible21

6 On pře­ce nebe i zemi uči­ni­la také moře i všech­no v nich. Navěky věrný zůstává,