EvanjelickýŽalmy146,5

Žalmy 146:5

Blaho­slavený, komu je Boh Jákobov na po­moci, ktorého nádej je v Hos­podinovi, jeho Bohu,


Verš v kontexte

4 Keď jeho duch vy­j­de, on vráti sa do zeme; jeho úmys­ly zanik­nú v ten is­tý deň.
5 Blaho­slavený, komu je Boh Jákobov na po­moci, ktorého nádej je v Hos­podinovi, jeho Bohu,
6 ktorý učinil nebesá i zem, more i všet­ko, čo je v ňom; ktorý za­chováva ver­nosť naveky;

späť na Žalmy, 146

Príbuzné preklady Roháček

5 Blaho­slavený je ten, komu je sil­ný Bôh Jakobov na po­moc, jeho nádej na Hos­podina, jeho Boha,

Evanjelický

5 Blaho­slavený, komu je Boh Jákobov na po­moci, ktorého nádej je v Hos­podinovi, jeho Bohu,

Ekumenický

5 Blaho­slavený ten, komu po­máha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hos­podina, svoj­ho Boha.

Bible21

5 Blaze to­mu, komu Bůh Jákobův pomáhá, tomu, kdo na Hos­po­di­na, svého Bo­ha, spo­léhá!