EvanjelickýŽalmy1,2

Žalmy 1:2

ale v zákone Hos­podinovom má záľubu, o Jeho zákone roz­jíma dňom-nocou.


Verš v kontexte

1 Blaho­slavený muž, ktorý nechodí podľa rady bez­božníkov , na ces­te hriešnikov ne­stojí a v kruhu po­smievačov ne­sedí,
2 ale v zákone Hos­podinovom má záľubu, o Jeho zákone roz­jíma dňom-nocou.
3 Bude ako strom za­sadený pri vod­ných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lís­tie ne­väd­ne; a všet­ko, čo robí, sa vy­darí.

späť na Žalmy, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale má záľubu v zákone Hos­podinovom a o jeho zákone roz­mýšľa dňom i nocou.

Evanjelický

2 ale v zákone Hos­podinovom má záľubu, o Jeho zákone roz­jíma dňom-nocou.

Ekumenický

2 ale záľubu má v zákone Hos­podina, o jeho zákone roz­jíma dňom i nocou.

Bible21

2 Zákon Hos­po­dinův je jeho ra­dostí – o tom­to Zákoně dnem i no­cí přemýšlí.