EvanjelickýSudcov7,25

Sudcov 7:25

Zajali obe kniežatá Mid­ján­cov, Óréba a Zeéba, a za­bili Óréba pri Órébovej skale a Zeéba pri Zeébovom lise. Po­tom prena­sledovali Mid­ján­cov; hlavu Óréba a Zeéba donies­li Gide­onovi za Jor­dán.


Verš v kontexte

23 Vtedy boli po­volaní mužovia Iz­raela z Naf­tálího, Ašéra a celého Menaššeho a prena­sledovali Mid­ján­cov. 24 Gide­on rozo­slal aj po­slov na celé Ef­rajim­ské po­horie s od­kazom: Zíďte proti Mid­ján­com a za­ber­te im vody až po Bét-Báru a Jor­dán. Vy­zvali všet­kých mužov z Ef­rajimu, a tí im za­brali vody po Bét-Báru a Jor­dán. 25 Zajali obe kniežatá Mid­ján­cov, Óréba a Zeéba, a za­bili Óréba pri Órébovej skale a Zeéba pri Zeébovom lise. Po­tom prena­sledovali Mid­ján­cov; hlavu Óréba a Zeéba donies­li Gide­onovi za Jor­dán.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

25 A zajali dve kniežatá Madiana, Oréba a Zeéba a za­bili Oréba na skale Orébovej a Zeéba za­bili v preši Zeébovom a honili Madianov. A hlavu Orébovu a Zeébovu donies­li ku Gede­onovi za Jor­dán.

Evanjelický

25 Zajali obe kniežatá Mid­ján­cov, Óréba a Zeéba, a za­bili Óréba pri Órébovej skale a Zeéba pri Zeébovom lise. Po­tom prena­sledovali Mid­ján­cov; hlavu Óréba a Zeéba donies­li Gide­onovi za Jor­dán.

Ekumenický

25 Zajali obe mid­ján­ske kniežatá Oréba a Zeéba. Oréba za­bili na Hav­ranej skale, Zeéba vo Vlčom lise a Mid­jánčanov prena­sledovali. Hlavu Oréba a Zeéba prinies­li Gideónovi za Jor­dán.

Bible21

25 Pronásledova­li Mi­dián­ce a za­ja­li dva je­jich ve­li­te­le, Ore­ba (to­tiž Havra­na) a Ze­e­ba (to­tiž Vlka). Ore­ba po­pravi­li u Havraní skály a Ze­e­ba u Vlčího lisu. Ore­bovu a Ze­e­bovu hlavu pak při­nes­li Ge­de­o­novi na druhou stranu Jordánu.