EvanjelickýSudcov7,23

Sudcov 7:23

Vtedy boli po­volaní mužovia Iz­raela z Naf­tálího, Ašéra a celého Menaššeho a prena­sledovali Mid­ján­cov.


Verš v kontexte

22 Kým oni trúbili na tri­sto trúbach, Hos­podin ob­rátil v celom tábore meč jed­ného proti druhému. Tábor utekal až po Bét-Šit­tu, k Cerére, po breh Ábel-Mechóly, pri Tab­báte. 23 Vtedy boli po­volaní mužovia Iz­raela z Naf­tálího, Ašéra a celého Menaššeho a prena­sledovali Mid­ján­cov. 24 Gide­on rozo­slal aj po­slov na celé Ef­rajim­ské po­horie s od­kazom: Zíďte proti Mid­ján­com a za­ber­te im vody až po Bét-Báru a Jor­dán. Vy­zvali všet­kých mužov z Ef­rajimu, a tí im za­brali vody po Bét-Báru a Jor­dán.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

23 Tu boli svolaní k­rikom mužovia Izraelovi z Naf­taliho, z Asera a z celého Manas­sesa a honili Madiana.

Evanjelický

23 Vtedy boli po­volaní mužovia Iz­raela z Naf­tálího, Ašéra a celého Menaššeho a prena­sledovali Mid­ján­cov.

Ekumenický

23 Vtedy boli pri­volaní muži Iz­raela z kmeňa Naf­táli, Ašér a z celého kmeňa Menašše, aby prena­sledovali Mid­jánčanov.

Bible21

23 Iz­rae­lští muži z Neftalí­ma, Aše­ra a z ce­lého Mana­se­se byli po­vo­láni, aby Mi­dián­ce pronásledova­li.