EvanjelickýSudcov5,30

Sudcov 5:30

Iste na­chodia a delia korisť, jed­no dievča, dve dievčatá na muža. Korisť pes­trých šiat pre Síseru, korisť pes­trých látok, jed­nu - dve pes­trot­kané lát­ky ako korisť na moju šiju.


Verš v kontexte

29 Jej naj­múd­rejšie kňažné od­povedali, aj ona opätuje ich slová v sebe: 30 Iste na­chodia a delia korisť, jed­no dievča, dve dievčatá na muža. Korisť pes­trých šiat pre Síseru, korisť pes­trých látok, jed­nu - dve pes­trot­kané lát­ky ako korisť na moju šiju. 31 Nech tak za­hynú všet­ci Tvoji ne­priatelia, Hos­podine! Ale tí, ktorí Ho milujú, sú ako sln­ko vy­chádzajúce vo svojej sile. Po­tom krajina mala po­koj na štyrid­sať rokov.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

30 Či azda nenašli? Či nedelia koris­ti? Dievča, po dvoch dievčatách na muža; ukoristené rúcha pestrofarebné dos­tanú sa Sizerovi; ukoristené rúcha pestrofarebné, vy­šívané, pes­trofareb­né, vy­šívané na obe strany, na hrd­lo koris­ti!

Evanjelický

30 Iste na­chodia a delia korisť, jed­no dievča, dve dievčatá na muža. Korisť pes­trých šiat pre Síseru, korisť pes­trých látok, jed­nu - dve pes­trot­kané lát­ky ako korisť na moju šiju.

Ekumenický

30 Určite sa delia o získanú korisť: jed­nu či dve zajat­kyne pre muža, korisť pes­trých rúch pre Síseru, korisť pes­trých šiat, jed­nu-dve pes­tro tkané šat­ky na môj krk.

Bible21

30 Jis­tě jdou po kořisti, jis­tě se dělí, jedna dvě žen­ské pro každého hrdinu! Barevné látky – kořist pro Siseru, kořist ba­revných lá­tek, samá výšivka, jedna dvě vy­šívané látkyco kořist na má ra­me­na.