EvanjelickýSudcov5,18

Sudcov 5:18

Zebulún je ľud, čo opo­vr­huje sm­rťou, aj Naf­tálí na vy­sokých stráňach.


Verš v kontexte

17 Gileád si býva za Jor­dánom, prečo sa Dán zdržuje pri lodiach? Ašér sedí pri mor­skom po­breží a pre­býva pri jeho zátokách. 18 Zebulún je ľud, čo opo­vr­huje sm­rťou, aj Naf­tálí na vy­sokých stráňach. 19 Prišli králi a bojovali, vtedy bojovali kanaán­ski králi, v Taanachu pri vodách Megid­da. Strieb­ro si ne­od­nies­li ako korisť.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

18 Za­bulon, udat­ný ľud, ktorý za­riek­nul svoju dušu na sm­rť a Naf­tali to is­té na vy­sokých mies­tach poľa.

Evanjelický

18 Zebulún je ľud, čo opo­vr­huje sm­rťou, aj Naf­tálí na vy­sokých stráňach.

Ekumenický

18 Zebúlun je ľud, čo opo­vr­hol sm­rťou, podob­ne aj Naf­táli na vy­sokých stráňach.

Bible21

18 Za­bulon je lid, jenž po­hrdá smrtí, Neftalí na bo­jiště vy­razil!