EvanjelickýSudcov4,7

Sudcov 4:7

po­tom ti k po­toku Kíšón pri­tiah­nem Síseru, Jábínov­ho voj­vod­cu, s jeho voz­mi a voj­skom, a vy­dám ti ho do rúk.


Verš v kontexte

6 Po­slala po Báráka, syna Abínoámov­ho, za­volala ho z Kedeš-Naf­tálí a po­vedala mu: Hos­podin, Boh Iz­raela, ti pri­kázal: Choď, tiah­ni na vrch Tábór a vez­mi so sebou desaťtisíc mužov spomedzi Naf­tálíov­cov a Zebulúnov­cov, 7 po­tom ti k po­toku Kíšón pri­tiah­nem Síseru, Jábínov­ho voj­vod­cu, s jeho voz­mi a voj­skom, a vy­dám ti ho do rúk. 8 Bárák jej po­vedal: Ak pôj­deš so mnou, pôj­dem aj ja, ale ak ne­pôj­deš so mnou, ne­pôj­dem ani ja.

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 A ja pritiahnem k tebe k po­toku Kišonu Sizeru, veliteľa voj­ska Jabínov­ho, i jeho vozy i jeho množs­tvo a dám ho do tvojej ruky.

Evanjelický

7 po­tom ti k po­toku Kíšón pri­tiah­nem Síseru, Jábínov­ho voj­vod­cu, s jeho voz­mi a voj­skom, a vy­dám ti ho do rúk.

Ekumenický

7 Ja ti po­tom pri­vediem k potoku Kíšon Síseru, Jábinov­ho veliteľa, s jeho voz­mi i voj­skom a vy­dám ti ho do rúk.

Bible21

7 Já pak přive­du vůd­ce Jabínova voj­s­ka Sise­ru i s jeho jíz­dou a s jeho zástu­py k po­toku Kíšon a vy­dám ti ho do rukou.“