EvanjelickýSudcov3,18

Sudcov 3:18

Keď Éhúd odo­vzdal po­platok, pre­pus­til mužov, ktorí po­platok nies­li;


Verš v kontexte

17 Odo­vzdal moáb­skemu kráľovi Eg­lónovi po­platok. Eg­lón bol veľmi tučný muž. 18 Keď Éhúd odo­vzdal po­platok, pre­pus­til mužov, ktorí po­platok nies­li; 19 on sám sa vrátil od tesaných modiel pri Gil­gále a po­vedal: Mám ti, kráľ, čosi taj­ného po­vedať. A ten pri­kázal: Ticho! a všet­ci, čo stáli okolo neho, vy­šli von.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 A stalo sa, keď už od­dal celý dar, že pre­pus­til ľudí, ktorí prinies­li dar.

Evanjelický

18 Keď Éhúd odo­vzdal po­platok, pre­pus­til mužov, ktorí po­platok nies­li;

Ekumenický

18 Keď Ehúd odo­vzdal po­vin­ný po­platok, pre­pus­til mužov, čo ten­to po­platok prinies­li.

Bible21

18 Po ode­vzdání po­vinného daru Ehud pro­pustil ty, kdo dar při­nes­li,