EvanjelickýSudcov3,15

Sudcov 3:15

Vtedy Iz­rael­ci volali k Hos­podinovi o po­moc a Hos­podin im vzbudil zá­chran­cu: Éhúda, syna Ben­jamín­ca Géru, ktorý bol ľavák. Iz­rael­ci po­slali po ňom Eg­lónovi, moáb­skemu kráľovi, po­platok.


Verš v kontexte

14 Iz­rael­ci slúžili moáb­skemu kráľovi Eg­lónovi osem­násť rokov. 15 Vtedy Iz­rael­ci volali k Hos­podinovi o po­moc a Hos­podin im vzbudil zá­chran­cu: Éhúda, syna Ben­jamín­ca Géru, ktorý bol ľavák. Iz­rael­ci po­slali po ňom Eg­lónovi, moáb­skemu kráľovi, po­platok. 16 Éhúd si zhotovil meč na obe strany os­trý, na lakeť dl­hý, a opásal si ho pod šaty na pravé bed­ro.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 Po­tom kričali synovia Iz­raelovi k Hos­podinovi, a Hos­podin im vzbudil zá­chran­cu, Ehúda, syna Géru, syna Jeminiho, človeka, ne­vlád­núceho svojou pravou rukou. A synovia Iz­raelovi po­slali po ňom Eg­lonovi, moáb­skemu kráľovi, dar.

Evanjelický

15 Vtedy Iz­rael­ci volali k Hos­podinovi o po­moc a Hos­podin im vzbudil zá­chran­cu: Éhúda, syna Ben­jamín­ca Géru, ktorý bol ľavák. Iz­rael­ci po­slali po ňom Eg­lónovi, moáb­skemu kráľovi, po­platok.

Ekumenický

15 Iz­raeliti úpen­livo prosili Hos­podina o pomoc a Hos­podin im po­slal zá­chran­cu Ehúda, syna Ben­jamínov­ca Géru, ktorý bol ľavák. Po ňom po­slali Iz­raeliti Eg­lónovi, moáb­skemu kráľovi, po­vin­ný po­platok.

Bible21

15 Když po­tom synové Iz­rae­le vo­la­li k Hos­po­di­nu, vzbu­dil jim za­chrán­ce. Byl to levák Ehud, syn Ben­jamín­ce Ge­ry. Po něm Iz­rael­ci po­sla­li svůj po­vinný dar moáb­ské­mu krá­li Eglo­novi.