EvanjelickýSudcov18,12

Sudcov 18:12

Vy­stúpili a utáborili sa pri Kir­jat-Jeáríme v Jud­sku. Pre­to sa to mies­to do dnešného dňa volá Dánov tábor; leží za Kir­jat-Jeárímom.


Verš v kontexte

11 Po­bralo sa od­tiaľ, z Corey a Eštáólu, šesťs­to ozb­rojených mužov z čeľade Dánov­cov. 12 Vy­stúpili a utáborili sa pri Kir­jat-Jeáríme v Jud­sku. Pre­to sa to mies­to do dnešného dňa volá Dánov tábor; leží za Kir­jat-Jeárímom. 13 Od­tiaľ tiah­li ďalej na Ef­rajim­ské po­horie a prišli k Míchov­mu domu.

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

12 A odíduc hore položili sa táborom v Kir­jat-jearíme, v Júdovi. Pre­to na­zvali to mies­to Mach­né-dán a tak sa volá až do tohoto dňa, hľa, hen za Kir­jat-jearímom.

Evanjelický

12 Vy­stúpili a utáborili sa pri Kir­jat-Jeáríme v Jud­sku. Pre­to sa to mies­to do dnešného dňa volá Dánov tábor; leží za Kir­jat-Jeárímom.

Ekumenický

12 Nato sa z rodu Dánov­cov z Corey a Eštaólu vy­dalo do boja šesťs­to ozb­rojených mužov.

Bible21

12 Táh­li vzhů­ru a utá­boři­li se v Ki­ri­at-jea­ri­mu v Jud­s­ku. (Pro­to se tomu mís­tu západně od Ki­ri­at-jea­ri­mu dodnes říká Ma­chane-dan, Danův tá­bor.)