EvanjelickýSudcov14,4

Sudcov 14:4

Jeho otec a mat­ka ne­vedeli, že je to od Hos­podina, lebo hľadal zámien­ku proti Filištín­com. V tom čase totiž panovali Filištín­ci nad Iz­raelom.


Verš v kontexte

3 Ale otec a mat­ka mu po­vedali: Či niet medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude ženy, že si ideš brať ženu od ne­ob­rezaných Filištín­cov? Sam­son od­povedal ot­covi: Túto vez­mi pre mňa, lebo táto sa mi páči. 4 Jeho otec a mat­ka ne­vedeli, že je to od Hos­podina, lebo hľadal zámien­ku proti Filištín­com. V tom čase totiž panovali Filištín­ci nad Iz­raelom. 5 Sam­son išiel s ot­com i s mat­kou do Tim­ny. Keď prišli k tim­nat­ským viniciam, aj­hľa, levíča im vy šlo s revom oproti.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

4 Ale jeho otec ani jeho mat­ka ne­vedeli, že je to od Hos­podina, a že hľadal zámien­ku od Filištínov. Lebo toho času panovali Filištíni nad Iz­raelom.

Evanjelický

4 Jeho otec a mat­ka ne­vedeli, že je to od Hos­podina, lebo hľadal zámien­ku proti Filištín­com. V tom čase totiž panovali Filištín­ci nad Iz­raelom.

Ekumenický

4 Jeho otec a mat­ka ne­vedeli, že to po­chádza od Hos­podina, ktorý hľadá zámien­ku proti Filištín­com. V tom čase totiž Filištín­ci vlád­li nad Iz­raelom.

Bible21

4 (Je­ho otec a matka ovšem ne­vědě­li, že to bylo od Hos­po­di­na – že hledá pro­ti Fi­lištínům zá­minku. Fi­lištíni to­tiž v té době ovláda­li Iz­rael.)