EvanjelickýSudcov14,3

Sudcov 14:3

Ale otec a mat­ka mu po­vedali: Či niet medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude ženy, že si ideš brať ženu od ne­ob­rezaných Filištín­cov? Sam­son od­povedal ot­covi: Túto vez­mi pre mňa, lebo táto sa mi páči.


Verš v kontexte

2 Keď sa zase vrátil hore, po­vedal svoj­mu ot­covi a mat­ke: Videl som v Tim­ne jed­nu ženu z dcér filištín­skych; vez­mite mi ju za ženu. 3 Ale otec a mat­ka mu po­vedali: Či niet medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude ženy, že si ideš brať ženu od ne­ob­rezaných Filištín­cov? Sam­son od­povedal ot­covi: Túto vez­mi pre mňa, lebo táto sa mi páči. 4 Jeho otec a mat­ka ne­vedeli, že je to od Hos­podina, lebo hľadal zámien­ku proti Filištín­com. V tom čase totiž panovali Filištín­ci nad Iz­raelom.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

3 Na to mu po­vedali jeho otec i jeho mat­ka: Či nie je medzi dcérami tvojich bratov ani v celom mojom ľude ženy, že si ideš vziať ženu z Filištínov, z tých ne­ob­rezan­cov? A Sam­son po­vedal svoj­mu ot­covi: Tú mi vez­mi, lebo tá sa mi ľúbi.

Evanjelický

3 Ale otec a mat­ka mu po­vedali: Či niet medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude ženy, že si ideš brať ženu od ne­ob­rezaných Filištín­cov? Sam­son od­povedal ot­covi: Túto vez­mi pre mňa, lebo táto sa mi páči.

Ekumenický

3 Otec a mat­ka ho pre­hovárali: Nie je azda medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude žena, že si chceš vziať ženu spomedzi ne­ob­rezaných Filištín­cov? Sam­son však ot­covi od­vetil: Túto mi vez­mi, lebo ona sa mi páči!

Bible21

3 Otec a matka mu ale řek­li: „Copak se nena­jde že­na ve tvém příbu­zen­stvu ani v ce­lém našem li­du? Pro­č by ses cho­dil ženit k těm ne­obřezaným Filištínům?“ „Tuhle chci,“ od­po­věděl Sam­son ot­ci, „tahle se mi líbí!“