EvanjelickýSudcov14,2

Sudcov 14:2

Keď sa zase vrátil hore, po­vedal svoj­mu ot­covi a mat­ke: Videl som v Tim­ne jed­nu ženu z dcér filištín­skych; vez­mite mi ju za ženu.


Verš v kontexte

1 Sam­son zišiel do Tim­ny a v Tim­ne videl jed­nu ženu z dcér filištín­skych. 2 Keď sa zase vrátil hore, po­vedal svoj­mu ot­covi a mat­ke: Videl som v Tim­ne jed­nu ženu z dcér filištín­skych; vez­mite mi ju za ženu. 3 Ale otec a mat­ka mu po­vedali: Či niet medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude ženy, že si ideš brať ženu od ne­ob­rezaných Filištín­cov? Sam­son od­povedal ot­covi: Túto vez­mi pre mňa, lebo táto sa mi páči.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

2 A na­vrátiac sa hore domov oznámil svoj­mu ot­covi a svojej mat­ke a po­vedal: Videl som ženu v Tim­nate, z dcér Filištínov, a tak teraz mi ju vez­mite za ženu.

Evanjelický

2 Keď sa zase vrátil hore, po­vedal svoj­mu ot­covi a mat­ke: Videl som v Tim­ne jed­nu ženu z dcér filištín­skych; vez­mite mi ju za ženu.

Ekumenický

2 Keď sa vrátil domov, oznámil svoj­mu ot­covi a mat­ke: V Timne som videl jed­nu z filištínskych dcér. Tú mi teda vez­mite za ženu.

Bible21

2 Když se vrá­til, ozná­mil své­mu otci a mat­ce: „Vyhlé­dl jsem si v Timně jednu fi­lištín­skou dívku. Teď mě s ní ožeňte.“