EvanjelickýSudcov14,15

Sudcov 14:15

Na štvr­tý deň po­vedali Sam­sonovej žene: Na­hovor svoj­ho muža, nech nám pre­zradí hádan­ku; ináč spálime teba i dom tvoj­ho ot­ca. Nato ste nás sem za­volali, aby ste nás ožob­ráčili?


Verš v kontexte

14 Po­vedal im: Z pažrav­ca vy­šiel po­krm a zo siláka vy­šla slad kosť. Ale ne­vedeli hádan­ku roz­lúštiť ani za tri dni. 15 Na štvr­tý deň po­vedali Sam­sonovej žene: Na­hovor svoj­ho muža, nech nám pre­zradí hádan­ku; ináč spálime teba i dom tvoj­ho ot­ca. Nato ste nás sem za­volali, aby ste nás ožob­ráčili? 16 Vtedy Sam­sonova žena plakala pred ním a hovorila: Ty ma nenávidíš a ne­miluješ ma. Dal si mojim súk­meňov­com hádan­ku a ne­prez­radil si mi ju. On jej od­povedal: Hľa, ani svoj­mu ot­covi a mat­ke som to ne­prez­radil. Tebe by som to mal pre­zradiť?

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

15 A stalo sa sied­meho dňa, že po­vedali žene Sam­sonovej: Pre­hovor svoj­ho muža, aby nám po­vedal hád­ku, aby sme ne­spálili i teba i domu tvoj­ho otca ohňom. Či nato ste nás po­zvali, aby ste vzali náš majetok? Či nie je tak?

Evanjelický

15 Na štvr­tý deň po­vedali Sam­sonovej žene: Na­hovor svoj­ho muža, nech nám pre­zradí hádan­ku; ináč spálime teba i dom tvoj­ho ot­ca. Nato ste nás sem za­volali, aby ste nás ožob­ráčili?

Ekumenický

15 Na štvr­tý deň naliehali na Sam­sonovu ženu: Pre­hovor svoj­ho muža, aby nám pre­zradil hádan­ku. Ak nie, spálime ťa aj s domom tvoj­ho ot­ca.

Bible21

15 Čtvr­tého dne požáda­li Sam­so­novu ženu: „Vy­táhni ze svého muže řešení té hádanky. Ji­nak tě i s do­mem tvého otce upálí­me. To jste nás sem po­zva­li, abys­te nás obrali?“