EvanjelickýSudcov11,34

Sudcov 11:34

Po­tom Jef­te prišiel do Mic­py k svoj­mu domu; a hľa, práve mu vy­šla jeho dcéra v ús­trety s bub­nami a tan­cujúc. Bolo to jeho jediné dieťa; ok­rem nej ne­mal ani syna ani dcéru.


Verš v kontexte

33 Spôsobil im veľmi ťažkú porážku, od Aróéru až po kraj Min­nít - dvad­sať miest - a až po Ábel-Kerámím. Tak boli po­korení Am­món­ci pred Iz­rael­cami. 34 Po­tom Jef­te prišiel do Mic­py k svoj­mu domu; a hľa, práve mu vy­šla jeho dcéra v ús­trety s bub­nami a tan­cujúc. Bolo to jeho jediné dieťa; ok­rem nej ne­mal ani syna ani dcéru. 35 Keď ju uvidel, roz­tr­hol si rúcho a po­vedal: Ach, dcéra moja! Hl­boko si ma po­korila! Ty si sa musela stať príčinou môj­ho zár­mut­ku.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

34 A keď prišiel Jef­ta do Mic­py v­racajúc sa do svoj­ho domu, hľa, jeho dcéra mu išla von oproti s bub­ny a kolotan­cami, a bola len ona jediná; ne­mal krome nej ani syna ani dcéry.

Evanjelický

34 Po­tom Jef­te prišiel do Mic­py k svoj­mu domu; a hľa, práve mu vy­šla jeho dcéra v ús­trety s bub­nami a tan­cujúc. Bolo to jeho jediné dieťa; ok­rem nej ne­mal ani syna ani dcéru.

Ekumenický

34 Keď pri­chádzal Jef­te do Mic­py k svojmu domu, vy­šla mu v ústrety jeho dcéra a tan­covala za zvuku tam­buríny. Bolo to jeho jediné dieťa; ok­rem nej ne­mal ani syna, ani dcéru.

Bible21

34 Jiftach se vracel do­mů do Micpy a hle, kdo mu vy­chází na­pro­ti – jeho dce­ra tančící za zvu­ku tam­burín! Byla to jeho je­diná. Neměl syna ani dce­ru kro­mě ní.