EvanjelickýSudcov11,14

Sudcov 11:14

Jef­te po­slal znovu po­slov k am­món­skemu kráľovi


Verš v kontexte

13 Kráľ Am­món­cov od­povedal Jef­teho po­slom: Iz­rael za­bral moju krajinu, keď vy­chádzal z Egyp­ta, od Ar­nónu až po Jab­bok a po Jor­dán. Teraz mi to dob­rovoľne vráť. 14 Jef­te po­slal znovu po­slov k am­món­skemu kráľovi 15 a od­kázal mu: Tak­to hovorí Jef­te: Iz­rael ne­odňal Moáb­com a Am­món­com ich krajinu,

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

14 A Jef­ta po­slal znova po­slov ku kráľovi synov Am­monových

Evanjelický

14 Jef­te po­slal znovu po­slov k am­món­skemu kráľovi

Ekumenický

14 Jef­te znova vy­slal po­slov k amónskemu kráľovi

Bible21

14 Jiftach tedy k amon­ské­mu krá­li znovu vy­s­lal po­s­ly