EvanjelickýSudcov1,27

Sudcov 1:27

Menašše ne­vyh­nal obyvateľov Bét-Šeánu a ne­pod­manil si jeho dediny, ani Taanach a jeho dediny, ani obyvateľov Dóru s jeho dedinami, ani obyvateľov Jib­leámu s jeho dedinami, ani obyvateľov Megid­da a jeho dediny; a tak os­tali Kanaán­ci bývať v krajine.


Verš v kontexte

26 Onen človek od­išiel do krajiny Chetej­cov, po­stavil mes­to a dal mu meno Lúz; tak sa volá pod­nes. 27 Menašše ne­vyh­nal obyvateľov Bét-Šeánu a ne­pod­manil si jeho dediny, ani Taanach a jeho dediny, ani obyvateľov Dóru s jeho dedinami, ani obyvateľov Jib­leámu s jeho dedinami, ani obyvateľov Megid­da a jeho dediny; a tak os­tali Kanaán­ci bývať v krajine. 28 No keď Iz­rael zo­sil­nel, donútil Kanaán­cov k robotám; ale vy­hnať ich ne­vládal.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 A Manas­ses ne­vyh­nal obyvateľov Bét-šeána a jeho mes­tečiek ani Tánacha a jeho mes­tečiek ani obyvateľov mes­ta Dóra a jeho mes­tečiek ani obyvateľov Jib­lama a jeho mes­tečiek ani obyvateľov Megid­da a jeho mes­tečiek, a pre­to volil Kananej bývať v tej zemi.

Evanjelický

27 Menašše ne­vyh­nal obyvateľov Bét-Šeánu a ne­pod­manil si jeho dediny, ani Taanach a jeho dediny, ani obyvateľov Dóru s jeho dedinami, ani obyvateľov Jib­leámu s jeho dedinami, ani obyvateľov Megid­da a jeho dediny; a tak os­tali Kanaán­ci bývať v krajine.

Ekumenický

27 Menašše si ne­pod­manil obyvateľov Bét-Šeánu ani priľah­lé dediny, ani Taanak s priľahlými dedinami, ani obyvateľov Dóru s priľahlými dedinami, ani obyvateľov Jib­leámu s priľahlými dedinami, ani obyvateľov Megid­da s priľahlými dedinami; a to umožnilo Kanaánčanom zo­stať v tejto krajine.

Bible21

27 Kmen Mana­ses ale ne­byl s to dobýt Bet-še­an ani Taana­ch s je­jich ves­nice­mi. Ne­vy­hna­li ani obyva­te­le Do­ru, Ji­ble­a­mu a Megi­da s je­jich ves­nice­mi. Kananej­ci to­tiž byli roz­hodnu­ti v té zemi zůstat.