EvanjelickýSkutky17,27

Skutky 17:27

Skutky apoštolov

aby hľadali Boha, či by Ho azda ne­na­hmatali a nenašli. Veď On pred­sa nie je ďaleko od ni­koho z nás,


Verš v kontexte

26 On urobil z jed­nej krvi všet­ky po­kolenia ľud­ské, aby obývali celý po­vrch zeme; stanovil určité časy a hranice ich pre­bývania, 27 aby hľadali Boha, či by Ho azda ne­na­hmatali a nenašli. Veď On pred­sa nie je ďaleko od ni­koho z nás, 28 lebo Ním žijeme, hýbeme sa a tr­váme , ako aj ktorýsi z vašich bás­nikov po­vedali: Lebo aj my Jeho rod sme.

späť na Skutky, 17

Príbuzné preklady Roháček

27 aby hľadali Pána, ak by ho snáď len nejako na­hmatali a našli, hoci nie je ďaleko od ni­ktorého z nás.

Evanjelický

27 aby hľadali Boha, či by Ho azda ne­na­hmatali a nenašli. Veď On pred­sa nie je ďaleko od ni­koho z nás,

Ekumenický

27 aby hľadali Boha, či by ho nejako ne­na­hmatali a nenašli, hoci od ni­koho z nás nie je ďaleko.

Bible21

27 aby hleda­li Bo­ha, zda by se ho snad moh­li do­tknout a nalézt ho – ačko­li není dale­ko od žádného z nás.