EvanjelickýSkutky17

Skutky

Skutky apoštolov

V Tesalonike1 Keď prišli cez Am­fipolis a Apolóniu, prišli do Tesaloniky, kde Židia mali synagógu. 2 Pavel podľa svoj­ho zvyku vošiel medzi nich a po tri soboty rozp­rával sa s nimi o Pís­mach, 3 vy­svetľoval im a vy­kladal, že musel Kris­tus tr­pieť a vstať z mŕt­vych. A tým­to Kris­tom, (hovoril), je Ježiš, ktorého vám ja zves­tujem. 4 Nie­ktorí z nich uverili a pri­pojili sa k Pav­lovi a Sílovi, aj spomedzi bohaboj­ných Grékov veľmi mnohí a z pop­red­ných žien ne­málo. 5 Ale Židia, pl­ní žiar­livos­ti, pri­brali si nie­koľko pod­liakov z ulice, urobili pop­lach, vzbúrili mes­to, na­pad­li dom Jasonov a hľadali ich, aby ich vy­vied­li pred ľud. 6 Keď ich však nenašli, vy­vliek­li Jasona a nie­ktorých bratov pred pred­stavených mes­ta a kričali: Títo roz­vracajú celý svet a teraz prišli aj sem 7 a Jason ich prijal; všet­ci konajú proti cisárovým nariadeniam, lebo roz­hlasujú, že iný je kráľom, akýsi Ježiš. 8 Tak­to po­búrili zá­stup a pred­stavených mes­ta, ktorí to počuli. 9 Ale keď do­stali záruku od Jasona a os­tat­ných, pre­pus­tili ich. V Berii. Cesta do Atén10 Tu bratia hneď v noci vy­pravili Pav­la a Síla do Berie. Ako tam prišli, vy­hľadali židov­skú synagógu. 11 Títo (Židia) boli šľachet­nejšieho zmýšľania ako v Tesalonike; veľmi ochot­ne prijímali slovo a každý deň skúmali Pís­ma, či je skutočne tak. 12 A mnohí z nich uverili, aj spomedzi pop­red­ných gréc­kych žien a mužov ne­málo. 13 Ako sa Židia v Tesalonike do­zvedeli, že Pavel aj v Berii zves­tuje slovo Božie, prišli aj tam, pod­nietili a vzbúrili zá­stupy. 14 Vtedy bratia rých­le vy­strojili Pav­la, aby od­išiel až k moru; ale Sílas a Timote­os zo­stali tam. 15 A tí, čo vy­prevádzali Pav­la, do­prevadili ho až do Atén a vrátili sa, keď pre­vzali od­kaz pre Síla a Timotea, aby čím naj­skôr prišli za ním. V Aténach16 Do­kiaľ ich Pavel vy­čkával v Aténach, roz­horľoval sa v ňom jeho duch vidiac, že je mes­to od­dané mod­los­lužbe. 17 Zhováral sa teda v synagóge so Žid­mi a s bohaboj­nými mužmi a na námes­tí deň po deň so všet­kými, s ktorými sa práve zišiel. 18 Pus­tili sa s ním do debaty aj nie­ktorí epikurej­skí a sto­ic­kí filozofi. Jed­ni hovorili: Čo to chce po­vedať ten­to táraj? Iní za­se: Tak sa zdá, že hlása cudzie božs­tvá. A to pre­to, že zves­toval Ježiša a vzkriesenie. 19 Chytili ho teda, od­vied­li na Are­opág a po­vedali: Či môžeme zvedieť, čo je to za nové učenie, ktoré hlásaš? 20 Lebo niečo ne­slýchané počúvajú naše uši; chceme teda zvedieť, čo to má byť. 21 Všet­ci Aténčania totiž, aj cudzin­ci, ktorí tam pre­bývali, na nič iné neboli takí ochot­ní, ako rozp­rávať alebo počúvať niečo nové. Pavlova reč na Areopágu22 Nato sa Pavel po­stavil pro­stred Are­opágu a hovoril: Mužovia, Aténčania, zo všet­kého vidím, že ste veľmi bohaboj­ní; 23 lebo keď som chodil po vašich svätyniach a ob­zeral si ich, našiel som aj ol­tár s nápisom: Ne­známemu Bohu. Nuž, Toho, ktorého vy ne­poz­náte, a (pred­sa) ctíte, ja vám zves­tujem. 24 Boh, ktorý stvoril ves­mír a všet­ko, čo je v ňom, pre­tože je Pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch rukami vy­budovaných 25 a nedá si slúžiť ľud­ským rukám, akoby dačo po­treboval; veď On sám dáva všet­kým život, dýchanie a všet­ko. 26 On urobil z jed­nej krvi všet­ky po­kolenia ľud­ské, aby obývali celý po­vrch zeme; stanovil určité časy a hranice ich pre­bývania, 27 aby hľadali Boha, či by Ho azda ne­na­hmatali a nenašli. Veď On pred­sa nie je ďaleko od ni­koho z nás, 28 lebo Ním žijeme, hýbeme sa a tr­váme , ako aj ktorýsi z vašich bás­nikov po­vedali: Lebo aj my Jeho rod sme. 29 Keďže sme teda rod Boží, ne­smieme si mys­lieť, že božs­tvo je podob­né zlatu alebo strieb­ru, alebo kameňu, dielu ľud­ského umenia a dô­vtipu. 30 Ale na časy tej­to ne­vedomos­ti nehľadí Boh, no teraz dáva zves­tovať ľuďom, aby sa všet­ci všade kajali; 31 lebo určil deň, keď spravod­livo bude súdiť svet skr­ze Muža na to ustanoveného, a všet­kým po­máha veriť v Neho tým, že Ho vzkriesil z mŕt­vych. 32 Ako počuli o vzkriesení z mŕt­vych, jed­ni sa po­smievali a iní po­vedali: Budeme ťa o tom­to aj inokedy počúvať. 33 Tak od­išiel Pavel spomedzi nich. 34 Nie­ktorí mužovia pri­pojili sa však k nemu a uverili. Medzi nimi bol aj Di­onýzi­os a Are­opagita, žena menom Damaris a iní.

EvanjelickýSkutky17