EvanjelickýSkutky15,8

Skutky 15:8

Skutky apoštolov

A Boh, ktorý po­zná srd­cia, osvedčil sa za nich, keď im dal Ducha Svätého ako aj nám


Verš v kontexte

7 Po dl­hých hád­kach po­vs­tal Peter a hovoril im: Mužovia, bratia, vy viete, že si ma Boh od­dáv­na vy­volil spomedzi vás, aby po­hania z mojich úst počuli evan­jelium a aby uverili. 8 A Boh, ktorý po­zná srd­cia, osvedčil sa za nich, keď im dal Ducha Svätého ako aj nám 9 a nerobil roz­diel medzi nami a medzi nimi, ale vierou očis­til im srd­ce.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

8 A Bôh, ktorý zná srd­ce, im dal svedoc­tvo dajúc im Svätého Ducha jako i nám

Evanjelický

8 A Boh, ktorý po­zná srd­cia, osvedčil sa za nich, keď im dal Ducha Svätého ako aj nám

Ekumenický

8 Boh, ktorý po­zná srd­cia, vy­dal im svedec­tvo tým, že im daroval Ducha Svätého tak ako aj nám.

Bible21

8 Bůh, který zná lid­ská srd­ce, jim teh­dy vy­dal svě­de­ctví, když jim dal Du­cha svatého tak jako nám.