EvanjelickýSkutky15,6

Skutky 15:6

Skutky apoštolov

Nato zišli sa apoštolovia a starší, aby uvažovali o tom.


Verš v kontexte

5 Ale po­vs­tali nie­ktorí, čo sa zo strany farizejov stali veriacimi, a vy­hlásili, že ich treba ob­rezať a pri­kázať im, aby za­chovávali zákon Mojžišov. 6 Nato zišli sa apoštolovia a starší, aby uvažovali o tom. 7 Po dl­hých hád­kach po­vs­tal Peter a hovoril im: Mužovia, bratia, vy viete, že si ma Boh od­dáv­na vy­volil spomedzi vás, aby po­hania z mojich úst počuli evan­jelium a aby uverili.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

6 Vtedy sa sišli apoštolovia a starší, aby videli a uvážili o tej veci.

Evanjelický

6 Nato zišli sa apoštolovia a starší, aby uvažovali o tom.

Ekumenický

6 Apoštoli a starší sa teda zišli, aby túto otáz­ku pre­skúmali.

Bible21

6 Apošto­lové a starší se tedy seš­li, aby tu věc zváži­li.