EvanjelickýSkutky15,33

Skutky 15:33

Skutky apoštolov

Nejaký čas strávili tam, po­tom ich bratia pre­pus­tili v po­koji k tým, čo ich po­slali.


Verš v kontexte

32 Júda a Sílas, ktorí tiež boli proroci, po­vzbudzovali po­tom bratov a po­silňovali mnohými slovami. 33 Nejaký čas strávili tam, po­tom ich bratia pre­pus­tili v po­koji k tým, čo ich po­slali. 34 [Ale Sílas sa roz­hodol zo­stať.]

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

33 A keď tam pobudli nejaký čas, boli pre­pus­tení od bratov s po­kojom k tým, ktorí ich po­slali.

Evanjelický

33 Nejaký čas strávili tam, po­tom ich bratia pre­pus­tili v po­koji k tým, čo ich po­slali.

Ekumenický

33 Po is­tom čase sa s bratmi v pokoji roz­lúčili, aby sa vrátili k tým, čo ich vy­slali.

Bible21

33 A když tam strávi­li nějaký čas, bratři je v poko­ji vy­s­la­li zpět k apošto­lům.