EvanjelickýSkutky15,3

Skutky 15:3

Skutky apoštolov

Vy­prevadení teda cir­kev­ným zborom, prešli Feníci­ou a Samári­ou, rozp­rávali o ob­rátení po­hanov a všet­kým bratom spôsobili veľkú radosť.


Verš v kontexte

2 Keďže z toho po­vs­tal spor a ne­malá hád­ka medzi Pav­lom, Bar­nabášom a medzi nimi, nariadili, aby Pavel, Bar­nabáš a nie­ktorí ďalší z nich išli v tej­to spor­nej otáz­ke k apoštolom a starším do Jeruzalema. 3 Vy­prevadení teda cir­kev­ným zborom, prešli Feníci­ou a Samári­ou, rozp­rávali o ob­rátení po­hanov a všet­kým bratom spôsobili veľkú radosť. 4 Keď prišli do Jeruzalema, prijal ich cir­kev­ný zbor, aj apoštolovia a starší. Tu vy­rozp­rávali, čo všet­ko učinil Boh s nimi.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

3 A oni tedy vy­prevadení súc od sboru išli cez Feníciu a Samáriu rozp­rávajúc o ob­rátení po­hanov a pôsobili všet­kým bratom velikú radosť.

Evanjelický

3 Vy­prevadení teda cir­kev­ným zborom, prešli Feníci­ou a Samári­ou, rozp­rávali o ob­rátení po­hanov a všet­kým bratom spôsobili veľkú radosť.

Ekumenický

3 Ich teda vy­slala cir­kev a oni pre­chádzali cez Feníciu a Samáriu. Rozp­rávali, ako sa ob­rátili po­hania a všet­kým bratom spôsobili veľkú radosť.

Bible21

3 Vy­s­láni církví tedy pro­cháze­li Fénicií a Sa­mařím a vy­právě­li o ob­rácení po­hanů a přináše­li všem bra­trům ve­likou ra­dost.