EvanjelickýSkutky13,1

Skutky 13:1

Skutky apoštolov

V An­ti­ochii, pri tamojšom cir­kev­nom zbore, boli prorok­mi a učiteľmi Bar­nabáš, Šimon, prímenom Čier­ny, Kyrén­sky Luki­os, Manahen, od­kojený spolu s tet­rar­chom Herodesom, a Saul.


Verš v kontexte

1 V An­ti­ochii, pri tamojšom cir­kev­nom zbore, boli prorok­mi a učiteľmi Bar­nabáš, Šimon, prímenom Čier­ny, Kyrén­sky Luki­os, Manahen, od­kojený spolu s tet­rar­chom Herodesom, a Saul. 2 Keď raz slúžili Pánovi a pos­tili sa, riekol Duch Svätý: Od­deľte mi Bar­nabáša a Sau­la pre prácu, do ktorej som ich po­volal. 3 Nato sa pos­tili a mod­lili; po­tom klád­li ruky na nich a pre­pus­tili ich.

späť na Skutky, 13

Príbuzné preklady Roháček

1 A boli v An­ti­ochii, v tamojšom sbore, nie­ktorí proroci a učitelia, Bar­nabáš a Šimon, zvaný Niger, a Lucius Cyrenen­ský a Manahen, ktorý bol vy­chovaný s tet­rar­chom Heródesom a Saul.

Evanjelický

1 V An­ti­ochii, pri tamojšom cir­kev­nom zbore, boli prorok­mi a učiteľmi Bar­nabáš, Šimon, prímenom Čier­ny, Kyrén­sky Luki­os, Manahen, od­kojený spolu s tet­rar­chom Herodesom, a Saul.

Ekumenický

1 V antiochijskej cir­kvi boli prorok­mi a učiteľmi Bar­nabáš, Sime­on, ktorému hovorili Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý v detstve rás­tol spolu s tetrarchom Herodesom, a Šavol.

Bible21

1 V an­ti­o­chij­ské církvi byli pro­ro­ci a učitelé: Barnabáš, Ši­mon zvaný Černý, Lu­cius Kyrén­ský, Mena­chem, vy­chovaný spo­lečně s tet­rar­chou He­ro­dem, a Saul.