EvanjelickýSkutky1,7

Skutky 1:7

Skutky apoštolov

Od­povedal im: Nie je vašou vecou po­znať časy a príhod­né chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou,


Verš v kontexte

6 A oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane, či v tom­to čase ob­novíš kráľov­stvo pre Iz­rael? 7 Od­povedal im: Nie je vašou vecou po­znať časy a príhod­né chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, 8 ale prij­mite moc Ducha Svätého, ktorý zo­stúpi na vás, a budete mi sved­kami aj v Jeruzaleme, aj po celom Jud­sku, aj v Samárii a až do po­sled­ných končín zeme.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A on im po­vedal: To nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jed­not­livé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlast­nej moci,

Evanjelický

7 Od­povedal im: Nie je vašou vecou po­znať časy a príhod­né chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou,

Ekumenický

7 On im od­povedal: Nie je vašou vecou po­znať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec.

Bible21

7 Od­po­věděl jim: „Není vaše věc znát ča­sy a do­by, které si Otec po­ne­chal ve své pravo­mo­ci.