EvanjelickýRút4

Rút

Bóaz uplatňuje právo príbuzenstva1 Bóaz od­išiel k bráne a tam si sadol. A hľa, práve tadiaľ pre­chádzal príbuz­ný, o ktorom hovoril Bóaz. Vtedy po­vedal: Nože, ty! Poď sem a sad­ni si tu! Ten za­stal a sadol si. 2 Bóaz vzal desať mužov spomedzi starších mes­ta a po­vedal: Sad­nite si sem! Oni si sad­li. 3 Po­tom po­vedal príbuz­nému: Noémi, ktorá sa vrátila z moáb­skych strání, chce predať diel poľa, ktorý pat­ril nášmu bratovi Elímelechovi. 4 Po­mys­lel som si, že ti to oznámim: Od­kúp ho pred prísediacimi staršími môj­ho ľudu! Ak chceš od­kúpiť, od­kúp! Ale ak ne­od­kúpiš, po­vedz mi, aby som to vedel, lebo nieto ni­koho ok­rem teba, kto by mal právo od­kúpiť. Ja som po tebe. Ten po­vedal: Od­kúpim. 5 Vtedy po­vedal Bóaz: V ten deň, keď kúpiš pole z ruky Noéminej, kúpiš i Moáb­ku Rút, ženu zo­snulého, aby si meno zo­snulého oživil na jeho dedičs­tve. 6 Vtedy príbuz­ný po­vedal: Ne­môžem ho od­kúpiť pre seba, aby som ne­zničil svoje dedičs­tvo. Od­kúp ty, čo som ja mal od­kúpiť, lebo ja ne­môžem od­kúpiť. 7 Pred­tým bolo zvykom v Iz­raeli, že pri kúpe a výmene na po­tvr­denie si muž vy­zul obuv a dal ju tomu druhému. To bývalo svedec­tvom v Iz­raeli. 8 Príbuz­ný po­vedal Bóazovi: Kúp si! Po­tom si vy­zul obuv. 9 Vtedy po­vedal Bóaz starším a všet­kému ľudu: Dnes ste sved­kami, že som z ruky Noéminej kúpil všet­ko, čo bolo Elímelechovo, i všet­ko, čo bolo Kil­jónovo a Mach­lónovo. 10 Aj Moáb­ku Rút, manžel­ku Mach­lónovu, som zís­kal za ženu, aby som oživil meno zo­snulého v jeho dedičs­tve a aby meno zo­snulého nebolo vy­hladené spomedzi jeho bratov a z brány jeho mes­ta. Dnes ste toho sved­kami. 11 Vtedy po­vedal všetok ľud v bráne i starší: Sme sved­kami. Nech Hos­podin dá, aby žena, ktorá vchádza do tvoj­ho domu, bola ako Ráchel a Lea, ktoré spolu vy­budovali dom Iz­raela. Zís­kaj si moc v Ef­rate, a nech je os­lávené meno tvoje v Bet­leheme. 12 Nech tvoj dom z po­tom­stva, ktoré ti dá Hos­podin z tej­to devy, bude ako dom Perecov, ktorého porodila Támár Júdovi. Narodenie Óbéda13 Po­tom si Bóaz vzal Rút a stala sa jeho ženou. Keď vošiel k nej, Hos­podin spôsobil, aby počala a porodila syna. 14 Vtedy ženy po­vedali Noémi: Nech je požeh­naný Hos­podin, ktorý ti dnes ne­odop­rel od­kupujúceho príbuz­ného, a nech sa jeho meno oslavuje v Iz­raeli. 15 On ti bude os­viežovať dušu a za­opat­rí ťa v starobe. Veď ho porodila tvoja ne­ves­ta, ktorá ťa miluje a ktorá je lepšia k tebe ako sedem synov. 16 Po­tom Noémi vzala chlap­ca, položila si ho do náručia a bola mu pes­tún­kou. 17 Susedy mu dali meno a po­vedali: Noémi sa narodil syn. Dali mu meno Óbéd. On je otec Dávidov­ho otca Izaja. 18 Toto je rodok­meň Perecov: Perec splodil Chec­róna. 19 Chec­rón splodil Ráma, Rám splodil Am­mínádába. 20 Am­mínádáb splodil Na­chšóna, Na­chšón splodil Sal­móna. 21 Sal­món splodil Bóaza a Bóaz splodil Óbéda. Óbéd splodil Izaja a Izaj splodil Dávida.

EvanjelickýRút4