EvanjelickýRút2,3

Rút 2:3

A ona od­išla. Prišla a zbierala na poli za žen­cami, a tu došla náhodou na diel poľa Bóazov­ho, ktorý po­chádzal z Elímelechov­ho rodu.


Verš v kontexte

2 Moáb­ka Rút po­vedala Noémi: Do­voľ mi ísť na pole, a budem zbierať klasy za tým, u koho náj­dem priazeň. I od­povedala jej: Choď, dcéra moja! 3 A ona od­išla. Prišla a zbierala na poli za žen­cami, a tu došla náhodou na diel poľa Bóazov­ho, ktorý po­chádzal z Elímelechov­ho rodu. 4 Vtedy Bóaz prišiel z Bet­lehema a po­vedal žen­com: Hos­podin s vami!

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 Tak išla a prišla a sbierala na poli za žen­cami. A pri­hodilo sa jej, že prišla na čias­t­ku poľa, k­toré pat­rilo Boazovi, ktorý bol z čeľade Elimelechovej.

Evanjelický

3 A ona od­išla. Prišla a zbierala na poli za žen­cami, a tu došla náhodou na diel poľa Bóazov­ho, ktorý po­chádzal z Elímelechov­ho rodu.

Ekumenický

3 Rút teda šla na pole a za žen­cami zbierala klasy. Stalo sa, že zbierala práve na tej čas­ti poľa, čo pat­rila Bóazovi z Elímelechovho rodu.

Bible21

3 Šla te­dy, a když přiš­la na po­le, paběr­kova­la za žen­ci. (A ten díl pole náhodou patřil tomu Boázovi z Eli­me­le­chova ro­du.)