EvanjelickýRút1,4

Rút 1:4

Tí sa oženili s Moáb­kami; jed­na sa volala Orpa a druhá Rút; bývali tam asi desať rokov.


Verš v kontexte

3 Po­tom zo­mrel Noémin manžel Elímelech, a ona os­tala s obi­dvoma syn­mi. 4 Tí sa oženili s Moáb­kami; jed­na sa volala Orpa a druhá Rút; bývali tam asi desať rokov. 5 Po­tom zo­mreli obaja, Mach­lón i Kil­jón, a ona os­tala bez oboch detí a bez muža.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A vzali si za ženy Moábän­ky; meno jed­nej bolo Orfa a meno druhej Ruť, a bývali tam asi desať rokov.

Evanjelický

4 Tí sa oženili s Moáb­kami; jed­na sa volala Orpa a druhá Rút; bývali tam asi desať rokov.

Ekumenický

4 ktorí sa oženili s Moábčankami. Jed­na sa volala Orpa a druhá Rút. Bývali tam asi desať rokov.

Bible21

4 Ti si vza­li moáb­ské že­ny; jed­na se jmenova­la Orpa a druhá Rút. Když tam byd­le­li asi deset let,