EvanjelickýRút1,15

Rút 1:15

Vtedy Noémi po­vedala: Hľa, tvoja švag­riná sa vrátila k svoj­mu ľudu a k svojim bohom. Vráť sa za svojou švag­rinou!


Verš v kontexte

14 Po­tom sa znova na­hlas rozp­lakali. Orpa po­boz­kala svok­ru na roz­lúčku, ale Rút pri nej os­tala. 15 Vtedy Noémi po­vedala: Hľa, tvoja švag­riná sa vrátila k svoj­mu ľudu a k svojim bohom. Vráť sa za svojou švag­rinou! 16 Ale Rút po­vedala: Nenúť ma opus­tiť ťa a odísť od teba! Lebo kam ty pôj­deš, pôj­dem i ja, a kde ty budeš bývať, budem bývať i ja! Tvoj ľud bude mojím ľudom, tvoj Boh bude mojím Bohom!

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A Na­oma riekla: Hľa, tvoja švag­riná sa vrátila ku svoj­mu ľudu a ku svojim bohom, vráť sa za svojou švag­rinou!

Evanjelický

15 Vtedy Noémi po­vedala: Hľa, tvoja švag­riná sa vrátila k svoj­mu ľudu a k svojim bohom. Vráť sa za svojou švag­rinou!

Ekumenický

15 Vtedy Noémi po­vedala: Po­zri, tvoja švag­riná sa vracia k svojmu ľudu a k svojim bohom. Vráť sa a choď za ňou!

Bible21

15 „Pohleď,“ řek­la jí No­emi, „tvá švag­rová se vrací ke své­mu lidu a ke svým bo­hům. Vrať se s ní.“