EvanjelickýRimanom16,6

Rimanom 16:6

List Rimanom

Po­zdravuj­te Máriu, ktorá sa mnoho ustávala pre vás.


Verš v kontexte

5 Po­zdravuj­te aj cir­kev­ný zbor v ich dome. Po­zdravuj­te môj­ho milovaného Epai­neta, ktorý pr­vý v Ázii uveril v Kris­ta. 6 Po­zdravuj­te Máriu, ktorá sa mnoho ustávala pre vás. 7 Po­zdravuj­te An­dronika a Juniasa, mojich súk­meňov­cov a spolu­väzňov, apoštolom po­chval­ne známych, ktorí sa predo mnou stali kresťan­mi.

späť na Rimanom, 16

Príbuzné preklady Roháček

6 Po­zdrav­te Máriu, ktorá mnoho pracovala pre nás.

Evanjelický

6 Po­zdravuj­te Máriu, ktorá sa mnoho ustávala pre vás.

Ekumenický

6 Po­zdravuj­te Máriu, ktorá pre vás mnoho a na­máhavo pracovala.

Bible21

6 Pozdravuj­te Ma­rii, která se pro vás to­lik na­pracova­la.