EvanjelickýRimanom16,26

Rimanom 16:26

List Rimanom

teraz však zjaveného na roz­kaz večného Boha skr­ze proroc­ké pís­ma, oznámeného všet­kým národom, aby boli po­slušné vo viere:


Verš v kontexte

25 Tomu však, ktorý vás môže utvr­diť podľa môj­ho evan­jelia a podľa zves­ti o Ježišovi Kris­tovi, podľa zjavenia tajom­stva, od večných časov za­mlčaného, 26 teraz však zjaveného na roz­kaz večného Boha skr­ze proroc­ké pís­ma, oznámeného všet­kým národom, aby boli po­slušné vo viere: 27 Jemu, jedinému múd­remu Bohu, sláva skr­ze Ježiša Kris­ta naveky. Amen.

späť na Rimanom, 16

Príbuzné preklady Roháček

26 ale zjaveného teraz a oznámeného skr­ze proroc­ké pís­ma podľa nariadenia večného Boha cieľom po­slušnos­ti viery medzi všet­kými národami -

Evanjelický

26 teraz však zjaveného na roz­kaz večného Boha skr­ze proroc­ké pís­ma, oznámeného všet­kým národom, aby boli po­slušné vo viere:

Ekumenický

26 jemu jedinému múd­remu Bohu, skr­ze Ježiša Kris­ta naveky. Amen.

Bible21

26 ale nyní je zje­veno, a pod­le nařízení věčného Boha je skrze pro­ro­cká Písma ozná­meno všem národům k po­s­lušnosti ví­ry –