EvanjelickýRimanom16,21

Rimanom 16:21

List Rimanom

Po­zdravuje vás Timote­os, môj spolu­pracov­ník, a Licius, Jáson, Sosypat­ros, moji súk­meňov­ci.


Verš v kontexte

20 A Boh po­koja skoro rozšliape satana pod vaše nohy. Milosť Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami. 21 Po­zdravuje vás Timote­os, môj spolu­pracov­ník, a Licius, Jáson, Sosypat­ros, moji súk­meňov­ci. 22 Po­zdravujem vás v Pánovi ja, Ter­tius, ktorý píšem (ten­to) list.

späť na Rimanom, 16

Príbuzné preklady Roháček

21 Po­zdravuje vás Timote­us, môj spolu­pracov­ník, aj Lucius i Jázon i Sozipat­ros, moji príbuz­ní.

Evanjelický

21 Po­zdravuje vás Timote­os, môj spolu­pracov­ník, a Licius, Jáson, Sosypat­ros, moji súk­meňov­ci.

Ekumenický

21 Po­zdravuje vás Timotej, môj spolu­pracov­ník, i Lucius, Jasón a Sósipat­ros, moji krajania.

Bible21

21 Pozdravuje vás můj spo­lu­pracovník Ti­mo­te­us a moji krajané Luki­os, Jáson a So­zipa­ter.