EvanjelickýRimanom16,17

Rimanom 16:17

List Rimanom

Prosím vás však, bratia: po­zor na tých, ktorí vy­volávajú rozb­roje a po­horšenia v proti­klade s učením, ktorému ste sa na­učili. A od­vráťte sa od nich!


Verš v kontexte

16 Po­zdravuj­te sa svätým boz­kom. Po­zdravujú vás všet­ky cir­kev­né zbory Kris­tove. 17 Prosím vás však, bratia: po­zor na tých, ktorí vy­volávajú rozb­roje a po­horšenia v proti­klade s učením, ktorému ste sa na­učili. A od­vráťte sa od nich! 18 Lebo takíto ľudia ne­slúžia nášmu Pánovi Kris­tovi, ale svoj­mu bruchu, a svojimi úlis­nými a slad­kými rečami zvádzajú srd­cia pros­tých.

späť na Rimanom, 16

Príbuzné preklady Roháček

17 A prosím vás, bratia, žeby ste mali po­zor na tých, ktorí robia rôz­nice a po­horšenia na od­por učeniu, ktorému ste sa vy na­učili, a stráňte sa ich.

Evanjelický

17 Prosím vás však, bratia: po­zor na tých, ktorí vy­volávajú rozb­roje a po­horšenia v proti­klade s učením, ktorému ste sa na­učili. A od­vráťte sa od nich!

Ekumenický

17 Na­pomínam vás však, bratia, aby ste sa mali na po­zore pred tými, ktorí vy­volávajú rozb­roje a po­horšenia v rozpore s učením, ktoré ste sa na­učili. Od­vráťte sa od nich!

Bible21

17 Pro­sím vás, bratři, dávej­te si po­zor na ty, kdo působí roz­tržky a kla­dou překážky učení, které jste po­zna­li. Vy­hýbej­te se jim!