EvanjelickýRimanom10,21

Rimanom 10:21

List Rimanom

Ale Iz­raelovi hovorí: Celý deň som vy­stieral ruky po ne­povoľnom a vzdorovitom ľude.


Verš v kontexte

19 Ale spytujem sa: Či ne­pochopil Iz­rael? Mojžiš pr­vý hovorí: Urobím vás žiar­livými na tých, čo nie sú národom, oproti nerozum­nému národu popudím vás k hnevu. 20 Po­tom Izai­áš má od­vahu po­vedať: Dal som sa náj­sť tým, čo ma nehľadali, a zjavil som sa tým, čo sa ne­pýtali na mňa. 21 Ale Iz­raelovi hovorí: Celý deň som vy­stieral ruky po ne­povoľnom a vzdorovitom ľude.

späť na Rimanom, 10

Príbuzné preklady Roháček

21 Ale o Iz­raelovi hovorí: Celý deň som vy­stieral svoje ruky k ľudu ne­pos­lušnému a protirečiacemu.

Evanjelický

21 Ale Iz­raelovi hovorí: Celý deň som vy­stieral ruky po ne­povoľnom a vzdorovitom ľude.

Ekumenický

21 No Iz­raelu hovorí: Celý deň som vy­stieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému ľudu.

Bible21

21 O Iz­rae­li však říká: „Po ce­lý den jsem vztahoval ru­cek lidu ne­věřící­mu a vzpurnému.“