EvanjelickýPríslovia28,21

Príslovia 28:21

Nie je dob­ré nad­ržiavať nie­komu, ale nie­kto sa už pre skyvu chleba do­púšťa prie­stup­ku.


Verš v kontexte

20 Ver­ný muž bude hoj­ne požeh­naný, ale trest ne­minie toho, kto chce rých­lo zbohat­núť.
21 Nie je dob­ré nad­ržiavať nie­komu, ale nie­kto sa už pre skyvu chleba do­púšťa prie­stup­ku.
22 Závist­livec sa ženie za majet­kom, ne­vie však, že aj na neho príde núdza.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

21 Hľadieť na osobu nie je dob­re; ale človek sa čas­to pre kus chleba do­púšťa pre­stúpenia.

Evanjelický

21 Nie je dob­ré nad­ržiavať nie­komu, ale nie­kto sa už pre skyvu chleba do­púšťa prie­stup­ku.

Ekumenický

21 Nie je dob­ré nad­ržiavať ľuďom, veď za kus chleba sa pre­viní nejeden človek.

Bible21

21 Stranit něko­mu jis­tě dob­ré není; i pro kus chle­ba se mno­hý pro­viní.