EvanjelickýPríslovia28,20

Príslovia 28:20

Ver­ný muž bude hoj­ne požeh­naný, ale trest ne­minie toho, kto chce rých­lo zbohat­núť.


Verš v kontexte

19 Kto ob­rába svoje pole, má do­sýta chleba, ale kto sa zháňa za darom­nicami, na­sýti sa chudoby.
20 Ver­ný muž bude hoj­ne požeh­naný, ale trest ne­minie toho, kto chce rých­lo zbohat­núť.
21 Nie je dob­ré nad­ržiavať nie­komu, ale nie­kto sa už pre skyvu chleba do­púšťa prie­stup­ku.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

20 Ver­ný človek dosiah­ne mnoho rôz­neho požeh­nania; ale ten, kto sa ponáhľa zbohat­núť, nebude bez viny.

Evanjelický

20 Ver­ný muž bude hoj­ne požeh­naný, ale trest ne­minie toho, kto chce rých­lo zbohat­núť.

Ekumenický

20 Spoľah­livý človek bude za­hr­nutý požeh­naním, ale toho, kto chce rých­le zbohat­núť, ne­minie trest.

Bible21

20 Věrného člověka požeh­nání zahrne, kdo spěchá zbo­hatnout, tre­s­tu ne­u­jde.