EvanjelickýPríslovia14,32

Príslovia 14:32

Bez­božný vlast­nou zlobou príde k pádu, ale spravod­livý má útočis­ko vo svojej bez­úhon­nos­ti.


Verš v kontexte

31 Kto utláča slabého, tupí jeho Tvor­cu, ctí Ho však, kto sa zmilúva nad chudob­ným.
32 Bez­božný vlast­nou zlobou príde k pádu, ale spravod­livý má útočis­ko vo svojej bez­úhon­nos­ti.
33 V srd­ci roz­um­ného múd­rosť spočíva, ale čo je vo vnút­ri bláz­nov, sa po­zná.

späť na Príslovia, 14

Príbuzné preklady Roháček

32 Vo svojom nešťas­tí býva porazený bez­božný; ale spraved­livý sa nadeje i vo svojej smr­ti.

Evanjelický

32 Bez­božný vlast­nou zlobou príde k pádu, ale spravod­livý má útočis­ko vo svojej bez­úhon­nos­ti.

Ekumenický

32 Bez­božníka za­vrh­ne jeho vlast­ná zloba, ale spravod­livý dôveruje aj v hodine smr­ti.

Bible21

32 Da­re­báka jednou srazí jeho vlastní zlo, jistotou sprave­dlivého je jeho po­ctivost.