EvanjelickýPríslovia12,6

Príslovia 12:6

Slová bez­božných sú kr­vavé ú­klady, ale statočných za­chraňujú ich ús­ta.


Verš v kontexte

5 Myšlien­ky spravod­livých sú správ­ne, úmys­ly bez­božných sú klam­stvo.
6 Slová bez­božných sú kr­vavé ú­klady, ale statočných za­chraňujú ich ús­ta.
7 Bez­božní budú vy­vrátení a nebude ich, ale dom spravod­livých bude stáť.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

6 Slová bez­božníkov sú na­strojené úkladiť kr­vi; a ús­ta úp­rim­ných? Tie ich vy­trh­nú zo zlého.

Evanjelický

6 Slová bez­božných sú kr­vavé ú­klady, ale statočných za­chraňujú ich ús­ta.

Ekumenický

6 Slová bez­božníkov strieh­nu po živote, kým ús­ta statočných sú im na zá­chranu.

Bible21

6 Slova da­re­báků jsou smr­telná léčka, poctivé vy­svo­bodí je­jich řeč.