EvanjelickýPríslovia12,17

Príslovia 12:17

Kto vy­slovuje prav­du, hlása spravod­livosť, falošný svedok však vy­slovuje klam.


Verš v kontexte

16 Blázon prejaví svoju mr­zutosť ih­neď, ale opatr­ný človek skrýva svoju han­bu.
17 Kto vy­slovuje prav­du, hlása spravod­livosť, falošný svedok však vy­slovuje klam.
18 Kto neroz­vážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múd­rych lieči.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

17 Ten, k­to smele hovorí prav­du, vy­hlasuje spraved­livosť, ale falošný svedok lesť.

Evanjelický

17 Kto vy­slovuje prav­du, hlása spravod­livosť, falošný svedok však vy­slovuje klam.

Ekumenický

17 Kto šíri prav­du, hovorí, čo je správ­ne, ale falošný svedok hovorí lži.

Bible21

17 Prav­do­mluvný člověk svědčí o pravdě, křivopřísežník pod­vádí.