EvanjelickýPríslovia10,6

Príslovia 10:6

Požeh­nanie spočinie na hlave spravod­livého, ale ús­ta bez­božných za­stierajú surovosť.


Verš v kontexte

5 Kto zhromažďuje v lete, je múd­ry syn, ale syn, ktorý vy­spáva v žat­ve, robí han­bu.
6 Požeh­nanie spočinie na hlave spravod­livého, ale ús­ta bez­božných za­stierajú surovosť.
7 Pamiat­ka spravod­livého je požeh­naná, ale meno bez­božných sprách­nivie.

späť na Príslovia, 10

Príbuzné preklady Roháček

6 Požeh­nania p­rij­dú na hlavu spraved­livého, ale ús­ta bez­božných pri­krývajú ukrut­nosť.

Evanjelický

6 Požeh­nanie spočinie na hlave spravod­livého, ale ús­ta bez­božných za­stierajú surovosť.

Ekumenický

6 Na hlave spravod­livého spočinie hoj­né požeh­nanie, lež ús­ta bez­božníkov za­stierajú násilie.

Bible21

6 Na po­ctivého se snáší požehnání, v ús­tech da­re­báků se skrývá nási­lí.