EvanjelickýPríslovia1,8

Príslovia 1:8

Počúvaj, syn môj, na­pomínanie svoj­ho otca a neza­vr­huj poúčanie svojej mat­ky,


Verš v kontexte

7 Bázeň pred Hos­podinom je počiat­kom po­znania; bláz­ni po­hŕdajú múd­rosťou a kázňou.
8 Počúvaj, syn môj, na­pomínanie svoj­ho otca a neza­vr­huj poúčanie svojej mat­ky,
9 lebo sú ľúbez­ným ven­com na tvojej hlave a šper­kom na tvojom hrd­le.

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­slúchaj, môj synu, kázeň svoj­ho otca a ne­opus­ti na­učenia svojej mat­ky.

Evanjelický

8 Počúvaj, syn môj, na­pomínanie svoj­ho otca a neza­vr­huj poúčanie svojej mat­ky,

Ekumenický

8 Syn môj, počúvaj ot­covo na­pomenutie a ne­pod­ceňuj mat­kino po­učenie,

Bible21

8 Po­s­lou­chej, synu můj, ot­covo poučení, od matčiných po­kynů se ne­vzdaluj.