EvanjelickýPlač1,8

Plač 1:8

Jeruzalem sa ťažko pre­hrešil, pre­to sa stal ošk­livým; všet­ci, čo ho ctili, opo­vr­hujú ním, lebo videli jeho na­hotu; on sám vzdychá a ob­rátil sa na­späť.


Verš v kontexte

7 Jeruzalem sa roz­pomína v dňoch svojej biedy a blúdenia na všet­ky svoje vzác­ne veci, ktoré mával od dáv­nych čias. Keď jeho národ padol do rúk protiv­níka, ni­kto mu ne­pomohol. Protiv­níci to videli a smiali sa nad jeho pádom. 8 Jeruzalem sa ťažko pre­hrešil, pre­to sa stal ošk­livým; všet­ci, čo ho ctili, opo­vr­hujú ním, lebo videli jeho na­hotu; on sám vzdychá a ob­rátil sa na­späť. 9 Jeho nečis­tota je na jeho podol­koch, ne­pomys­lel na svoju budúc­nosť. Podiv­ným spôsobom klesol, a ni­kto ho ne­poteší. Hos­podine, po­zri na moju biedu, lebo ne­priateľ tri­um­fuje.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Cheth. Ťažko hrešila dcéra Jeruzalema, pre­to sa stala nečis­tou odlúčenou; všet­ci, ktorí ju ctili, opo­vr­hujú ňou, pre­tože vidia jej na­hotu. Aj ona vzdychá a ob­rátila sa naz­pät.

Evanjelický

8 Jeruzalem sa ťažko pre­hrešil, pre­to sa stal ošk­livým; všet­ci, čo ho ctili, opo­vr­hujú ním, lebo videli jeho na­hotu; on sám vzdychá a ob­rátil sa na­späť.

Ekumenický

8 Pri­veľmi hrešil Jeruzalem, pre­to sa stal nečis­tým. Všet­ci jeho ctitelia ním po­hŕdajú, lebo videli jeho na­hotu. On sám narieka a od­vracia sa. (tét)

Bible21

8 Dce­ra je­ruzalém­ská hroz­ně hřešila, stala se nečistou. Každý cti­tel jí teď pohrdá, když vi­dí její nahotu, a ona za­tím sténá, hanbou za­krývá si tvář.