EvanjelickýPlač1,21

Plač 1:21

Počuj, že vzdychám, ne­mám tešiteľa! Všet­ci moji ne­priatelia počuli o mojom nešťas­tí, radujú sa, že si ho spôsobil. Pri­veď deň, ktorý si pred­povedal, a oni budú ako ja.


Verš v kontexte

20 Po­zri, Hos­podine, v akej som úz­kos­ti, vrie to v mojom vnút­ri. Srd­ce sa mi zviera v hrudi, lebo som sa veľmi priečil. Na ulici ma meč zbavil detí a v dome sm­rť. 21 Počuj, že vzdychám, ne­mám tešiteľa! Všet­ci moji ne­priatelia počuli o mojom nešťas­tí, radujú sa, že si ho spôsobil. Pri­veď deň, ktorý si pred­povedal, a oni budú ako ja. 22 Nech vstúpi všet­ka ich nešľachet­nosť pred Teba; nalož s nimi, ako si na­kladal so mnou pre všet­ky moje prie­stup­ky! Lebo mnoho je mojich vzdychov a srd­ce mi je choré.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Šin. Čujú, že vzdychám, ale nemám ni­koho, kto by po­tešil. Všet­ci moji ne­priatelia počujúc o mojom nešťas­tí radujú sa, že si to ty učinil; uviedol si deň, ktorý si bol vy­hlásil, ale budú podob­ní mne.

Evanjelický

21 Počuj, že vzdychám, ne­mám tešiteľa! Všet­ci moji ne­priatelia počuli o mojom nešťas­tí, radujú sa, že si ho spôsobil. Pri­veď deň, ktorý si pred­povedal, a oni budú ako ja.

Ekumenický

21 Ne­počuješ, že vzdychám a ne­mám tešiteľa? Všet­ci moji ne­priatelia počuli o mojom nešťas­tí, radujú sa, že ty si to spôsobil. Daj, aby prišiel deň, ktorý si pred­povedal, aby mi boli podob­ní. (táv)

Bible21

21 Každý slyší mé sténání, nikdo mě ale netěší. Všichni mí ne­přá­te­lé slyší o mém neštěstía jásají nad tím, co jsi dopustil. Kéž už přive­deš ten vy­hlášený den, kdy je po­stih­ne to, co mě!