EvanjelickýPlač1,2

Plač 1:2

Ustavične plače za noci, slzy jej kanú po lícach. Ni­kto ju ne­teší z jej milov­níkov; všet­ci jej priatelia ju zradili, stali sa jej ne­priateľmi.


Verš v kontexte

1 Jaj, aké osamelé sedí kedysi hoj­ne zaľud­nené mes­to, podob­né je vdove, kedysi veľké medzi národ­mi! Kňažná medzi mes­tami stala sa pod­danou. 2 Ustavične plače za noci, slzy jej kanú po lícach. Ni­kto ju ne­teší z jej milov­níkov; všet­ci jej priatelia ju zradili, stali sa jej ne­priateľmi. 3 Od­išiel Júda do zajatia pod ná­tlakom a ťažkou službou. Medzi po­han­mi býva, nenachádza mies­to od­počin­ku; všet­ci, čo ho prena­sledovali, dobeh­li ho upro­stred jeho súžení.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Béth. Kňažna, ustavične plače, vnoci, a jej slzy tečú po jej lícach. Ne­má ni­koho, kto by po­tešil, nikoho zpomedzi všetkých svojich milov­níkov. Všet­ci jej priatelia sa jej stali ne­ver­nými; ob­rátili sa jej v ne­priateľov.

Evanjelický

2 Ustavične plače za noci, slzy jej kanú po lícach. Ni­kto ju ne­teší z jej milov­níkov; všet­ci jej priatelia ju zradili, stali sa jej ne­priateľmi.

Ekumenický

2 Nocou stále žalos­tí, slzy jej kanú po lícach. Ni­kto z jej milen­cov ju ne­poteší, všet­ci jej druhovia ju zradili a stali sa jej ne­priateľmi. (gimel)

Bible21

2 Hořce naříká ce­lou noc, po tvářích kanou slzy. Z jejích mi­len­ců, ko­lik jich bylo, ji žádný nejde utěšit. Všichni přá­te­lé ji zradili, obrátili se pro­ti ní!