EvanjelickýPlač1,17

Plač 1:17

Sion vzpína ruky, ni­kto ho ne­potešuje. Hos­podin vy­zval proti Jákobovi jeho protiv­níkov vôkol neho. Jeruzalem stal sa ošk­livosťou upro­stred nich.


Verš v kontexte

16 Nad tým­to plačem, moje oko sa rozp­lýva v sl­zách, lebo sa vzdialil odo mňa ten, čo po­tešuje, ten, čo mi upokojí dušu. Moje deti sú opus­tené, lebo ne­priateľ zvíťazil. 17 Sion vzpína ruky, ni­kto ho ne­potešuje. Hos­podin vy­zval proti Jákobovi jeho protiv­níkov vôkol neho. Jeruzalem stal sa ošk­livosťou upro­stred nich. 18 Hos­podin je v práve, lebo som sa priečil Jeho slovu. Počuj­te, všet­ky národy, a hľaďte na moju bolesť; moje pan­ny a moji mláden­ci od­išli do zajatia.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Pe. D­céra Siona rozp­res­tiera svoje ruky; ne­má ni­koho, kto by ju potešil. Hos­podin pri­kázal o Jakobovi vôkol neho jeho protiv­níkom, aby ho sovreli. D­céra Jeruzalema je ako nečistá, od­delená pre svoj neduh, medzi nimi.

Evanjelický

17 Sion vzpína ruky, ni­kto ho ne­potešuje. Hos­podin vy­zval proti Jákobovi jeho protiv­níkov vôkol neho. Jeruzalem stal sa ošk­livosťou upro­stred nich.

Ekumenický

17 Vy­stiera Sion svoje ruky, nik ho ne­poteší. Hos­podin vy­dal roz­kaz proti Jákobovi a všet­kým jeho okolitým protiv­níkom; Jeruzalem je medzi nimi ako poškvr­na. (cádé)

Bible21

17 Sion své ruce vztahuje, chybí mu těšitel. Hospodin vzbu­dil pro­ti Jáko­bovivšech­ny ne­přá­te­le z okolí; Jeruzalém je mezi ni­mi­ja­ko nečis­tý.